Mobil navigering
  • Home
  • Integritetspolicy
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2018-05-18

1. Inledning

Denna policy ska tillämpas i situationer där Ventur Tekniska AB ("Ventur", "vi", "oss" och "vår") behandlar personuppgifter.

Ventur Tekniska AB anstränger sig för att skydda personlig integritet och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd. Denna personuppgiftspolicy är tänkt att skapa förståelse för vilken slags information vi samlar in och hur vi behandlar sådan information.

2. Policy och vägledning

Ventur behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och nedan angivna principer.

Policyn omfattar alla personuppgifter som Ventur erhåller från sina medarbetare, kunder och andra med vilka Ventur har affärsrelationer. I denna policy beskrivs Venturs rutiner för insamling och hantering av personuppgifter.

2.1 Personuppgift

I denna policy avser begreppet “personuppgift" information som direkt eller indirekt kan hänföras en fysisk person (d.v.s. en människa).

2.2 De personuppgifter vi samlar in

Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Ventur samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du:

  • anställs på Ventur Tekniska AB
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • agerar som kontaktperson för företag som Ventur har en affärsrelation med

Sådana personuppgifter kan bestå av exempelvis följande information: namn, telefonnummer och e-postadress.

Ventur har som policy att inte begära känslig information, s.k. känsliga personuppgifter (exempelvis uppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, kriminellt förflutet, kroppslig eller mental hälsa eller sexuell läggning), såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning.

2.3 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

I samband med att du via vår webbplats, per telefon, brev eller e-post kontaktar oss kan du komma att registreras som kontaktperson på det företag du företräder. Om du deltar i enkäter och undersökningar, söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke.

2.4 Dina rättigheter

På begäran ska Ventur ta bort alla identifierbara uppgifter eller personuppgifter från sina system, register och arkiv. Om och när personuppgifter behandlas, åtar sig Ventur att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Om Ventur får kännedom om att personuppgifter som tidigare översänts inte längre är korrekta, ska Ventur på begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter.

Vänligen notera att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

2.5 Överföring av dina personuppgifter

Ventur kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter till tredje man eller utomlands är förenliga med de ändamål som angivits för individen och de avtalsförpliktelser som gäller avseende sådan personlig information.

Vi kan komma att tillhandahålla dina personuppgifter till andra enheter inom Venture Industries Group i syfte att förmedla information till dig som kan vara av intresse och för att genomföra marknads- eller andra undersökningar. Personuppgifter kan också komma att förmedlas till andra enheter inom Venture Industries Group och tredje part i syfte att kunna besvara dina förfrågningar, som en del i en företagstransaktion såsom en försäljning eller hantering av retur.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning. Vi får också i den utsträckning lagen tillåter överföra och på annat sätt behandla dina personuppgifter för att försvara Venturs legitima intressen, till exempel i tvistemåls- eller brottmålsrättegångar.

Om vi beslutar att sälja, köpa, gå samman eller på annat sätt omorganisera vår affärsverksamhet kan detta innebära att vi överför personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare, eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

2.6 Informationsintegritet

Ventur kommer att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgifter är relevanta, korrekta, fullständiga och aktuella för de ändamål för vilka de ska användas.

2.7 Säkerhet

Eftersom det alltid finns risker förknippade med att ge ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, på telefon, över internet eller på annat sätt, och då ingen teknik är helt säker mot hackare eller annan manipulation, vidtar Ventur lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa sådana risker.

2.8 Hur länge finns uppgifterna kvar?

Ventur kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. under tiden vi har produktansvar eller är bundna av lag att behålla din information.

2.9 Ändringar i vår integritetspolicy

Ventur förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i dataskyddsförordningen. Vi uppmuntrar dig att återkommande gå igenom denna integritetspolicy för att få information om hur vi behandlar din information.

2.10 Medarbetares ansvar att tillämpa policyn

Venturs medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.

2.11 Kommunikation, utbildning och medvetenhet

Ventur kommunicerar kontinuerligt, utbildar och arbetar för att öka medvetenheten om behandling av personuppgifter. 

2.12 Tillsyn och efterlevnad

Ventur kvalitetskontrollerar effektiviteten av sitt program för personuppgiftsbehandling. Vi genomför löpande utvärdering för att tillse efterlevnaden av denna policy.

2.13 Rapportering

Överträdelse av denna policy ska rapporteras via lämpliga kanaler. Rapportering kan ske anonymt och utan risk för repressalier. Du kan alltid vända dig till Venturs ansvarige för personuppgiftshantering.

I det fall en så kallad personuppgiftsincident skulle ske, kommer Ventur att rapportera detta till kontrollmyndigheten för GDPR och de drabbade personerna.

2.14 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller problem beträffande denna personuppgiftspolicy eller avseende eventuell behandlingen av dina personuppgifter ombeds du att ställa dem till info@ventur.se

Ansvarig för dina personuppgifter:

Ventur Tekniska AB
Manufakturgatan 7A
417 07 Göteborg
Tel: +46 (0) 31-23 50 80


Venture Industries Group